Forside

Til salg

Til leje

Solgte

Udlejet

Boliger

KJELDSKOV & CO
 
Bliv set fra motorvejen
387 kvm. administration
650 kvm. højloftet lager i attraktivt erhvervsområde
Brøndbyøster landsby
151 kvm. fordelt på 4 gode kontorer samt frokostrum med køkken
Godt kontor - showroom
Erhvervslejlighed på 97 kvm. med eget køkken og toilet
Ejendomsadministration

Ejendomsadministration
& valuarvurdering
Solgt/udlejet
Tune Center 13
Tune
Møllesvinget 6
Solrød
Københavnsvej 108
Roskilde
Ørnvej 4
Køge
Højelsesvej 1C
Modernisering af planloven
En moderniseret planlov er vedtaget den 1. juni 2017, og vil bl.a. medvirke til, at det bliver mere attraktivt at investere i erhvervsejendomme.

BEDRE SIKRING MOD MILJØKONFLIKTER

Planlægning for miljøfølsom anvendelse til f.eks. kontor eller bolig i nærheden af eksisterende virksomheder kan få store omkostninger for virksomhederne. Den nye lov sikrer i højere grad, at de potentielle miljøkonflikter, der kan opstå i områder, som anvendes til såvel produktion som miljøføl-somme formål undgås, også i forhold til luftforurening. Dermed højnes investeringssikkerheden, og samtidigt sikres virksomhedernes udviklings- og driftsmuligheder bedst muligt.
Produktionsvirksomheder skal ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger ud over miljøgodkendelsen, blot fordi der planlægges for ændret anvendelse tæt på disse. Der kan ikke planlægges for boliger, institutioner, kontorer eller rekreative formål m.v. i områder belastet af luftforurening, medmindre lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. 
Indenfor udlagte konsekvensområder omkring erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder, kan der lokalplanlægges for kontorbyggeri, uanset at området er belastet af luftforurening, forudsat planen ved bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger kan sikre, at grænseværdierne for luftforurening overholdes indendørs og på udendørs opholdsarealer.  I lokalplan kan fastsættes krav om mekanisk ventilation, hvor luftindtag skal placeres i en højde, hvor grænseværdier for lugt, støv og anden forurening er overholdt til opførelse af bebyggelse til kontorformål og lignende (eller ved ændret anvendelse hertil). Dette vil indebære, at vinduerne i kontorbygningen ikke kan åbnes.

PRODUKUKTIONSVIRKSOMHEDER SAMT
TRANSPORT- OG LOGISTIKVIRKSOMHEDER

Produktionsvirksomheder er ofte blevet udsat for, at det område de er placeret i, er blevet udsat for ”kontorisering” med den følgevirkning, at virksomheden er blevet påført øgede omkostninger til af-værgeforanstaltninger, eller ligefrem er blevet presset ud af det område, som oprindeligt var udlagt til produktionsvirksomhed.

Efter lovforslaget skal kommuneplanen fremover indeholde rammer om beliggenheden af de erhvervsområder, der helt eller delvist skal være forbeholdt produktions transport- og logistikvirksomheder, om konsekvensområder omkring disse områder, og om op til to transformationsområder indenfor konsekvensområderne, hvor der uanset støjbelastning under visse betingelser kan planlægges for boliger.
Endvidere skal der i kommuneplan fastsættes retningslinjer, som kan sikre at erhvervsarealer langs motorvejen prioriteres til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder, såvel som retningslinjer for konsekvensområder rundt om sådanne erhvervsområder.
Disse tiltag vil bidrage til at sikre, at eksisterende og nye virksomheder ikke begrænses i drifts- og udviklingsmuligheder, fordi mere miljøfølsom anvendelse tillades. Som nævnt fastsættes rammer for udlæg af konsekvensområder omkring disse virksomhedstyper, som skal friholdes for miljøfølsom anvendelse. På denne måde opnås en passende fysisk afstand mellem produktionsvirksomheder og miljøfølsom anvendelse.
Udlægning af sådanne områder vil gøre det klart, hvor kommunen vil tillade ”kontorisering”, og hvor kommunen ikke vil tillade en gradvis omdannelse til andre formål end de oprindelige. Undtaget vil naturligvis være virksomhedernes egne kontorer, og andre faciliteter som f.eks. forskning og laboratorier, hvis placering i området er funktionelt begrundet, og som ikke eller kun dårligt kan adskilles fra hovedvirksomheden.
Produktionsvirksomheder er virksomheder af en vis miljømæssig tyngde, og transport- og logistikvirksomheder er typisk virksomheder med behov for bygninger til lager, oplagsplads, rangerområder m.v., som gør dem pladskrævende. Kontorarbejdspladser kræver langt mindre plads pr. ansat end logistik- og transportvirksomheder, og kan derfor bidrage til at presse grundpriserne op, hvis de placeres i samme områder som de arealkrævende transportvirksomheder. Endvidere genererer kontor-arbejdspladser persontrafik, som kan hæmme fremkommeligheden for tungere trafik i disse områder.

LANDZONE

Efter § 35 gælder som klart udgangspunkt, at der i landzone ikke uden tilladelse må ske udstykning, opføres ny bebyggelse, eller foretage ændret anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer. Efter en ny bestemmelse i § 37, stk. 10 kan der meddeles tilladelse til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, som er egnede hertil.
§ 36 indeholdt både før og nu en række undtagelser til kravet om landzonetilladelse, og her er der også sket en række ændringer. Der kan nu ske om- eller tilbygning til et helårshus, hvorved det samlede brutto etageareal ikke overstiger 500 m2, mod i dag 250 m2.
Der kan tilbygges indtil 500 m2 til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning, og der kan ske tilbygning til en mindre butik i landzone som er etableret i en overflødiggjort landbrugsbygning, hvis det samlede areal efter udvidelsen ikke overstiger 250 m2.
Der kan også ske tilbygning med indtil 500 m2 på en ejendom til udvidelse af en erhvervsvirksomhed, som efter de nye regler lovligt er etableret i en overflødiggjort bygning, som ikke tidligere har tjent landbrugsformål.
Endelig kan nye beboelsesbygninger, som skyldes et generationsskifte eller behov for en medhjælperbolig opføres op til 50 meter væk fra eksisterende bebyggelse, dog efter en konkret vurdering af, at afstanden har en passende proportionalitet med bebyggelsens størrelse.
Pensionisters ret til at benytte et fritidshus til helårsbolig indtræder efter den nye lov allerede efter 1 års ejerskab, mod tidligere 8 år.
Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan efter den nye lovs § 37 tages i brug til flere formål end hidtil uden landzonetilladelse, idet en anvendelse også til liberale erhverv, samt forenings- og fritidsformål nu er umiddelbart tilladt.
Endvidere kan andre overflødiggjorte bygninger end dem, som har været nødvendige for driften af en landbrugsejendom, tages i brug til de samme formål. I begge tilfælde gælder, at etableringen sker i bestående bygninger som er egnede til formålet, og at bygningerne ikke er opført indenfor de seneste 5 år.
Erhvervsmagasinet
Se vores seneste erhvervsmagasin her
LinkedIn
Følg os på LinkedIn
Du er altid velkommen!